Πάφος

Αιτήσεις για αποζημιώσεις από πυρκαγιές

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 δέχεται αιτήσεις Δήλωσης Ζημιάς, για ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 στις Κοινότητες Γιόλου, Σίμου, Δρύμου, Δρυνιά.

Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς βρίσκονται στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, στο περιφερειακό γραφείο Πόλης Χρυσοχούς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/da, στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2021 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας με φυσική του παρουσία στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση Ζημιάς για να θεωρείται έγκυρη.

Τηλεομοιότυπο: Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου 26306320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dagripafos@da.moa.gov.cy

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας που έχει πληγεί. Το σχετικό έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα (Αποδεικτικό κατοχής της εκμετάλλευσης, αντίγραφο αίτησης εκταρικών Επιδοτήσεων για το έτος 2021 ή εγγραφή του διαχειριστή στο Μητρώο Αγροτών ή το μητρώο κτηνοτρόφων, βεβαίωση επαγγελματία γεωργού, τυχόν άδειες Οικοδομής, Πολεοδομικές άδειες όπου εφαρμόζονται, κ.ο.κ.).

Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμους του 2019 και 2021, σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου στα τηλέφωνα 26321531 και 26804594.

Νοείται ότι, σύμφωνα τους ως άνω Νόμους, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button