Περιβάλλον

Συνέδριο για Ακαμα  

Ενα τριήμερο Συνέδριο ιδιαίτερης σημασίας για τον Ακάμα διοργανώνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Συνέδριο έχει τίτλο: Διατήρηση, Διαχείριση και Διακυβέρνηση Προστατευόμενων Περιοχών – Εφαρμογή στη Χερσόνησο του Ακάμα και θα πραγματοποιηθεί στον Ακάμα, στο ξενοδοχείο Droushia Heights, από την Τετάρτη 23 έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022. 

Το Συνέδριο αυτό στοχεύει στην παρουσίαση και διάχυση διεθνών εμπειριών, καλών πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων σχετικών με την ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και τη συζήτηση της εφαρμογής τους στην Κύπρο και ειδικότερα στην περίπτωση της Χερσονήσου του Ακάμα. 

Οι προστατευόμενες περιοχές αποσκοπούν πρωτίστως στην προστασία της βιοποικιλότητας, ωστόσο παραβλέπεται συχνά το γεγονός ότι μπορούν να συνεισφέρουν, επίσης, και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ανάκαμψη, βάσει σωστών και ολοκληρωμένων σχεδιασμών. Όλες αυτές οι πτυχές αναμένεται να αναδειχθούν και να συζητηθούν μέσα από το συνέδριο. 

Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι διεθνείς εμπειρογνώμονες με ευρεία, πρακτική και πολυδιάστατη εμπειρία σε θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα συζητηθούν θέματα, όπως η ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές, η εφαρμογή μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο με επίκεντρο τις προστατευόμενες περιοχές, η υλοποίηση επενδύσεων στις προστατευόμενες περιοχές με στόχο τη δημιουργία περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών, η διαβούλευση και συμμετοχική διαχείριση με εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία κ.ά.. Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς, όπως τη Διεθνή Τράπεζα (World Bank), τη Διεθνή Ένωση Διατήρησης της Φύσης (IUCN), το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Προστατευόμενων Περιοχών (Europarc Federation), πανεπιστήμια και άλλες προστατευόμενες περιοχές. 

Το Συνέδριο αποτελεί δράση του Έργου «Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 – Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Δικαιούχος φορέας είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, με φορείς υλοποίησης το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. 

Το Συνέδριο αυτό αποτελεί ευκαιρία να εμπλουτιστεί η γνώση όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του Ακάμα, αλλά και εν γένει των προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο, πάνω στην ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη διαχείριση των πολύτιμων αυτών περιοχών, να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κράτος και οι τρόποι που αυτές μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες, και μέσω επιτυχημένων παραδειγμάτων σε άλλες περιοχές, να μεταφερθεί η εμπειρία πάνω στους τρόπους που η διαχείριση των πολύτιμων αυτών περιοχών επιτυγχάνει την προστασία της βιοποικιλότητας, συνάμα με την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button