Περιβάλλον

Στήριξη νέων γεωργών

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, στη σημερινή του συνεδρία, για την καταβολή χρηματοδότησης πέραν των €70 εκ. για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), προκήρυξε εκ νέου δύο από τα πιο σημαντικά επενδυτικά μέτρα του ΠΑΑ, τα οποία έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων στην ύπαιθρο και στον πρωτογενή τομέα ως ακολούθως:

    1. Γ’ προκήρυξη Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» με ποσό προκήρυξης €31 εκ. (προκήρυξη 7 Φεβρουαρίου 2022 – 5 Σεπτεμβρίου 2022)
    2. Β’ προκήρυξη Μέτρου 6.1 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» με ποσό προκήρυξης €5 εκ. (προκήρυξη 7 Φεβρουαρίου 2022 – 5 Σεπτεμβρίου 2022)

Από την εξέταση των αιτήσεων, διαφάνηκε ότι το ενδιαφέρον για συμμετοχή στα δύο αναπτυξιακά μέτρα ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Συγκεκριμένα, στο Καθεστώς 4.1 υποβλήθηκαν 525 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό €60,7 εκ. ενώ στο Μέτρο 6.1 υποβλήθηκαν 291 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε €10,2 εκ.

Μετά από εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφάσισε την αύξηση του ποσού των προκηρύξεων, από €36 εκ. που προέβλεπε η αρχική προκήρυξη, σε €70 εκ.  ώστε να εγκριθούν όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις, δηλαδή όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τονίζει ότι η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί πρωταρχικό στόχο της πολιτικής του, καθώς οι νέοι αποτελούν το μέλλον της κυπριακής γεωργίας.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button