Περιβάλλον

Σημαντική η αυριανή επέτειος για μοναδική περιοχή Ακάμα

Η 20η Μαΐου έχει καθοριστεί ως η Ημέρα SPAMI (Special Protection Areas of Mediterranean Importance), μια μέρα όπου οι περιοχές SPAMIs είναι στο επίκεντρο ως μια γιορτή για την προστασία της Μεσογείου, ενώ παράλληλα επεκτείνονται οι προσπάθειες διατήρησης της θαλάσσιας ζωής. 

 

Οι περιοχές SPAMI, έχουν ως στόχο την προστασία και διατήρηση ενδιαιτημάτων που έχουν περιοριστεί σημαντικά ή κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, καθώς και εκείνων που θεωρούνται κρίσιμα για την επιβίωση, αναπαραγωγή και ανάκαμψη απειλούμενων προς εξαφάνιση και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. 

 

Στην Κύπρο, η παράκτια περιοχή του Ακάμα είναι σημαντική περιοχή ωοτοκίας της Πράσινης Χελώνας (Cheloniamydas) αλλά και της χελώνας Καρέτα (Carettacaretta). Η Κύπρος μάλιστα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία γεννά η Πράσινη Χελώνα, που είναι και η πιο σπάνια από τα δύο είδη. Η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο NATURA 2000 (Χερσόνησος Ακάμας) το οποίο εγκαθιδρύθηκε με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/EEC) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον και αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για προστασία και διατήρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θαλάσσιες χελώνες από την εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία, ως είδη προτεραιότητας, όπως βέβαια και από τον Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο του 2003 (N. 153(I)/2003). 

 

Οι πιο αξιοσημείωτες παραλίες ωοτοκίας στην Χερσόνησο του Ακάμα είναι η παραλία της Τοξεύτρας (περίπου 1km σε μήκος), και οι παραλίες της Λάρας (νότια, κεντρική και βόρεια – περίπου 3km σε μήκος) οι οποίες βρίσκονται στο νότιο-δυτικό τμήμα της Χερσονήσου του Ακάμα. 

 

Αυτές εντάσσονται επίσης και στην προστατευόμενη περιοχή Λάρας – Τοξεύτρας, η οποία έχει μήκος ακτής 10km και περιλαμβάνει παραλία πλάτους 90 μέτρων και θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται από την ακτή μέχρι το βάθος των 20 μέτρων. Η περιοχή αυτή έχει καθοριστεί προστατευόμενη τo 1989 με βάση τον περί Αλιείας Νόμο και Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.273/90) για την προστασία των αναπαραγωγικών βιοτόπων των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 50% περίπου των φωλιών της πράσινης χελώνας βρίσκονται κάθε χρόνο στους δύο υπό αναφορά κόλπους.

 

Η περιοχή Λάρα – Τοξεύτρα, έχει περιληφθεί το 2013 στον Κατάλογο των Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής Σημασίας, γνωστών ως “SPAMIs”, στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και Βιοποικιλότητας της Μεσογείου, αφού αναγνωρίζεται πως συμβάλλει σημαντικά στο καθεστώς διατήρησης των δύο αυτών ειδών σε μεσογειακό επίπεδο.

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε μεσογειακό επίπεδο επί ευκαιρίας του εορτασμού των περιοχών SPAMI, προγραμματίζεται σήμερα καθαρισμός της περιοχής Λάρας – Τοξεύτρας από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) σε συνεργασία με το Σωματείο Νεολαίας Περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς καθώς και με το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria.

 

Με την ευκαιρία αυτή το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ενημερώνει το κοινό πως θα συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ «ΘΑΛΑΣΣΑ 2022» του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το Σάββατο, 21 Μαΐου η ώρα 17:00, με παρουσίαση για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής SPAMI, καθώς και για τα προστατευόμενα είδη και συγκεκριμένα για τις θαλάσσιες χελώνες και τη Μεσογειακή Φώκια.

 

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button