Πάφος

Πρώτα άδειες και μετα έργα

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου συνεχίζουν να διαπιστώνουν ότι γίνεται ανέγερση οικοδομών ή και κατεδάφιση υφιστάμενων χωρίς να έχουν εκ των προτέρων εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες βάσει νομοθεσίας.

Γι’ αυτό τον λόγο ενημερώνουν τους Δημότες, Μελετητές/Επιβλέποντες Μηχανικούς και Εργολάβους ότι καμία οικοδομική εργασία δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν έχει εξασφαλιστεί πρώτα η Άδεια Οικοδομής από τον Δήμο Πάφου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου (ΚΕφ. 96):

Κανένα πρόσωπο δεν δύναται:

(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό

(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να ανεγείρεται οικοδομή ή να κατεδαφίζει ή να ανοικοδομεί ή να προβαίνει σε μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε οποιαδήποτε υφιστάμενη οικοδομή ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση ή οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή

(γ) να διανοίγει ή να διαιρεί οποιαδήποτε γη (ανεξάρτητα από το αν οποιεσδήποτε άλλες οικοδομές ή οικοδομές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργία ή δασοκομία, υπάρχουν επ’ αυτής ή όχι) σε χωρισμένα οικόπεδα

(δ) να διαιρεί οποιαδήποτε οικοδομή (ανεξάρτητα από το αν οποιαδήποτε τέτοια διαίρεση καθιστά αναγκαία οποιαδήποτε κατασκευή ή όχι) σε χωρισμένα διαμερίσματα

(ε) να μετατρέψει ή επιτρέψει ή ανεχθεί τη μετατροπή της εγκεκριμένης χρήσης μιας οικοδομής

(στ) να αρχίζει προβαίνοντας σε οποιαδήποτε από τις εργασίες ή από τα ζητήματα που εκτίθενται πιο πάνω

χωρίς άδεια γι’ αυτό, η οποία λαμβάνεται προηγουμένως από την Αρμόδια Αρχή.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την Οικοδομική Νομοθεσία (Περί οδών και οικοδομών Κανονισμοί – άρθρο 61Ι):

· Επιβάλλεται η ανάρτηση πινακίδας σε περίοπτο μέρος του τεμαχίου στην οποία να αναγράφονται τα ονόματα του εργολήπτη, του μελετητή/επιβλέποντα μηχανικού καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της χορηγηθείσας οικοδομικής άδειας.

· Σε κάθε εργοτάξιο πρέπει να βρίσκονται και να τηρούνται με ευθύνη του Εργολάβου πιστό αντίγραφο της εκδοθείσας άδειας και των όρων που τη συνοδεύουν και της εγκριμένης μελέτης καθώς και το βιβλίο ημερολογίου του Έργου.

· Ο Μηχανικός της Αρμόδιας Αρχής δύναται να διενεργεί επισκέψεις σε εργοτάξια για σκοπούς γενικού ελέγχου, περιλαμβανομένου και ελέγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται, του τρόπου εκτέλεσης του έργου και της ασφάλειας του εργοταξίου και να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, δικαιούται να ελέγχει το βιβλίο ημερολογίου και να σημειώνει σ΄αυτό ενυπογράφως την επίσκεψή του και τις τυχόν παρατηρήσεις του για τυχόν παραβάσεις των προνοιών ή όρων της άδειας ή οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο.

Σε περίπτωση που ο μηχανικός της αρμόδιας αρχής διαπιστώσει σοβαρή παράβαση, μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει διακοπή των εργασιών, με καταχώρηση της απόφασης του στο ημερολόγιο. Σε τέτοια περίπτωση ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολήπτης μπορούν να καταθέσουν γραπτή προσφυγή στην Αρμόδια Αρχή, η οποία υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της σε 96 ώρες, αφού δώσει στον προσφεύγοντα την ευκαιρία να ακουσθεί, αν τούτο της ζητηθεί, και φροντίζει ώστε να καταχωρηθεί η απόφασή της στο βιβλίο ημερολογίου του έργου. Σε

περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν εκδώσει απόφαση σε 96 ώρες, η διαταγή του μηχανικού της θεωρείται ότι δεν ισχύει πλέον.

Για αποφυγή της παράνομης έναρξης εργασιών και ελέγχου της οικοδομικής ανάπτυξης, σε περίπτωση που οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου διαπιστώσουν έναρξη οικοδομικών εργασιών χωρίς να έχει πρώτα εξασφαλιστεί Άδεια Οικοδομής τότε ο Δήμος θα προχωρήσει στην έκδοση άμεσου διατάγματος αναστολής εργασιών.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button