Πάφος

Ποδήλατα ενοικιάσεως στην Πάφο

Με την δημιουργία δικτύου ενοικίασης ποδηλάτων ο Δήμος Πάφου ενισχύει την Βιώσιμη Αστική Κινη-τικότητα.

Στα πλαίσια της προώθησης βιώσιμων μεταφορών και της ενθάρρυνσης ενός πιο υγιούς και οικολογι-κού τρόπου ζωής για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης υπογράφηκε σήμερα 20 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου το συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου Πάφου ως αναθέτουσας αρχής και της ανα-δόχου εταιρείας Nextbike Cy Limited με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για άδεια χρήσης χώρων ενοικίασης ποδηλάτων σε διάφορα σημεία της δημαρχούμενης περιοχής.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση περιλαμβάνει τη διαχείριση έξι χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Κάτω Πά-φου και πέντε χώρων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης της Πάφου. Επιπλέον, προβλέπε-ται η δυνατότητα για τον ανάδοχο να προτείνει έως δύο επιπλέον χώρους ενοικίασης σε αυτές τις πε-ριοχές, με τους ακριβείς χώρους να συμφωνούνται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Πάφου ο Δήμαρχος κ. Φαίδωνας Φαίδωνος και εκ μέ-ρους της αναδόχου εταιρείας ο Διευθυντής κ. Νεόφυτος Ιωάννου.

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι πέντε χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ακόμα 3 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε €327.25 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παραχώρηση έντεκα χώρων για τη δημιουργία σταθμών ποδηλάτων, και επιπλέον €6.54 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για κάθε επιπρόσθετο σταθμό.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button