Επικαιρότητα

Μεγαλώνει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ιδρύθηκε το 2010, έκλεισε ήδη την πρώτη δεκαετία δημιουργικής ακαδημαϊκής λειτουργίας και προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες και στην κυπριακή οικονομία γενικότερα με πλέον των 6.000 αποφοίτων σε Πτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο.

Εργοδοτεί 75 υπαλλήλους ως διοικητικό προσωπικό και 250 ακαδημαϊκούς ως διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και έχει 3.500 εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες. 

 

Εμπνεόμενο από το όραμα του Iδρυτή και πρώτου Προέδρου του αείμνηστου Μιχαλάκη Γ. Λεπτού στηρίζει διαχρονικά την πορεία του σε έξι πυλώνες σταθερότητας, ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης με γνώμονα την προσιτή αριστεία, την παροχή και διάχυση εφαρμοσμένης γνώσης με ακαδημαϊκή αρτιότητα και ευθύνη και ευαισθησία για την φοιτητική του κοινότητα. Επιγραμματικά: 

 

• Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και παραγωγή νέας καινοτόμου εφαρμοσμένης γνώσης μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες με σημαντικούς επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς και συνεχή συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο.

 

• Διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών και της φοιτητικής κοινότητας με την αγορά εργασίας με ανταπόκριση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της 4IR και το νέο γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των παγκοσμίων αγορών.

 

• Πρωτοπορία στην αιχμή της γνώσης με τα υφιστάμενα, αλλά και νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, στις νέες προκλήσεις με ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με ιδιαίτερα σημαντικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού.

 

• Διαδρομή και λειτουργία με κοινωνική ευαισθησία και υψηλό αίσθημα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

 

• Συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη, ως ηθική δέσμευση και υποχρέωση του Πανεπιστημίου στην επαρχία της Πάφου και προσφορά του συνόλου των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

 

• Αδιάλειπτο ενδιαφέρον και αίσθημα ευθύνης προς την φοιτητική κοινότητα και προς τους αποφοίτους του.

 

Την ακαδημαϊκή ταυτότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου συγκροτούν πέντε Σχολές (Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών), οι οποίες θεραπεύουν τα γνωστικά τους πεδία μέσω 9 Τμημάτων, προσφέροντας πλέον των 50 Προγραμμάτων Σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης.

 

Πέρα από τα γνωστά και καταξιωμένα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν και νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία πιστοποιήθηκαν πρόσφατα από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, όπως το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εγκληματολογική Λογιστική σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή, (κοινό Μ.Π.Σ με το Πανεπιστήμιο της Δυτ. Μακεδονίας), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τραπεζική, Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις σε εξ αποστάσεως μορφή και το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (με Συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο της Δυτ. Μακεδονίας) στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.

 

Μαζί με τα ήδη λειτουργούντα με επιτυχία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εξ αποστάσεως μορφή στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) με κατευθύνσεις στη Γενική Διοίκηση, στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, την Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και την Εκπαιδευτική Ψυχολογία, παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση από νέους αποφοίτους μας, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία κατόχους Πανεπιστημιακών τίτλων, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν σε σύγχρονα γνωστικά πεδία αιχμής γνώσης και να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

 

Περαιτέρω, οι πολλαπλές προκλήσεις, στις οποίες κληθήκαμε να ανταποκριθούμε κατά την διάρκεια των δυο ετών της πανδημίας, συνέθεσαν για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ένα περιβάλλον δημιουργικών ευκαιριών, ανάπτυξης ανθεκτικότητας και αποτελεσματικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων για άμεση προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα λειτουργίας.

 

Επιγραμματικά, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος βρίσκεται σε φάση πλήρους υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων του, οι οποίες εδράζονται σε τέσσερις άξονες επιχειρησιακής ανάπτυξης:

 

• Περαιτέρω διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών παράλληλα με την προσφορά ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με βέλτιστους διεθνείς δείκτες ποιότητας με την διαρκή αναβάθμιση των διεθνών συνεργασιών, όπως με τα Πανεπιστήμια Middlesex, Reading, Kemmy Business School of Limerick University, Catholic University of Lille και την παροχή κοινών Προγραμμάτων Σπουδών των τριών κύκλων με Ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κ.α

•        Αύξηση και αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων με μόχλευση και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμμετοχή μέσω Ευρωπαϊκών Συμμαχιών Πανεπιστημίων – όπως στην σημαντική συμμαχία της πρωτοβουλίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων “eMERGE” – σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα για επένδυση στην πρωτογενή ακαδημαϊκή έρευνα, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της ακαδημαικής κοινότητας και στην ενίσχυση των υποδομών του. 

•        Έμφαση στην παροχή καινοτόμου γνώσης μέσω της δημιουργίας Προγραμμάτων Σπουδών αιχμής γνώσης στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία της οικονομίας της γνώσης με πλήρη διασύνδεση και προσαρμογή στις απαιτήσεις και ευκαιρίες της 4ης IR και των αγορών του 21ου αιώνα, συμμετέχοντας ενεργά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. 

•        Προσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας του Πανεπιστημίου με πλήρη ενσωμάτωση και επέκταση των τεχνολογικών καινοτομιών στην παροχή υπηρεσιών και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

 Neapolis University Paphos, 2 Danais Avenue, 8042- Paphos, Cyprus

T: +357 26843300, F: +357 26931944https://www.nup.ac.cy/                     e-mail: info@nup.ac.cy

 Πάφος  22.06.2022  

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button