Περιβάλλον

Κότα στο ψάρεμα

Το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, το οποίο συνέρχεται για τελευταία φορά σήμερα και αύριο επί Φιλανδικής Προεδρίας, ενέκρινε τον κανονισμό για τον καθορισμό των ορίων αλιευμάτων για το 2020 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο.
Σύμφωνα με την Προεδρία, είναι η πρώτη φορά που εγκρίνεται αυτοτελής κανονισμός για τις αλιευτικές δυνατότητες τόσο για τη Μεσόγειο όσο και για τον Εύξεινο Πόντο, μετά την έναρξη ισχύος, το 2019, του πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στη Δυτική Μεσόγειο (WMMAP).

Οι κανόνες που θεσπίστηκαν περιλαμβάνουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες αλιευτικές προσπάθειες, εκφραζόμενες σε αριθμούς ημερών, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στη Δυτική Μεσόγειο. Οι εν λόγω αλιευτικές προσπάθειες καθορίστηκαν σε επίπεδο κατά 10 % χαμηλότερο από το βασικό σενάριο αναφοράς WMMAP, και ισχύουν για την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Περιλαμβάνουν ακόμα αλιευτικές δυνατότητες και άλλα μέτρα που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, περίοδο απαγόρευσης για το ευρωπαϊκό χέλι σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και όρια αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η αυτόνομη ποσόστωση για την παπαλίνα στον Εύξεινο Πόντο, που θα εφαρμόζεται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και η οποία καθορίστηκε σε επίπεδο που απαιτείται για τη διατήρηση του ισχύοντος επιπέδου θνησιμότητας λόγω αλιείας. Η αλιευτική δυνατότητα για το καλκάνι στον Εύξεινο Πόντο καθορίστηκε στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ.

Οι αποφάσεις αυτές βασίστηκαν στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΕΣΕ) για την αλιεία της ΓΕΑΜ και της ομάδας εργασίας της ΓΕΑΜ για τον Εύξεινο Πόντο (WGBS) και συνάδουν με τις αρχές της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ..

Σημειώνεται ότι η ΓΕΑΜ είναι μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, αρμόδια για τη διατήρηση και διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος της ΓΕΑΜ, από κοινού με τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Τα μέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ είναι δεσμευτικά για τα μέλη της.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button