Περιβάλλον

Ενισχύσεις για ζημιές από θεομηνίες

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κα Στέλλα Μιχαηλίδου εξέδωσε, στις 16 Απριλίου 2024, Απόφαση σε σχέση με το Μέτρο Ενίσχυσης, με τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών από θεομηνίες στον Τομέα της Γεωργίας».

Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα €1.400.000,00.

Το Μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μετά από την έκδοση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και θα έχει διάρκεια μέχρι και την 30η Ιουνίου 2030.

Η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι οποίες θα παραχωρούνται μέσω του παρόντος Μέτρου, δύνανται να κριθούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοχοι/διαχειριστές γεωργικής εκμετάλλευσης, που βρίσκεται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο (Θεομηνία). Επίσης, Δικαιούχοι ενδέχεται να κριθούν και ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής για τις ζημιές που θα καλύπτονται από το παρόν Μέτρο, οι οποίες θα οφείλονται μόνο σε θεομηνίες, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ή/και στο Μητρώο Αγροτών και να έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις καταβολής όλων των απαραίτητων εισφορών τους.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν Μέτρο, είναι:

  • Υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, π.χ. κτήρια, εξοπλισμός, μηχανήματα, αποθέματα και μέσα παραγωγής.
  • Απώλεια εισοδήματος λόγω ολοσχερούς ή μερικής καταστροφής της γεωργικής παραγωγής και των μέσων παραγωγής.

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των ως άνω επιλέξιμων δαπανών, που θα υλοποιηθούν από τους Δικαιούχους.

Η Απόφαση με αριθμό 454 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Η Ενωσιακή Νομική βάση του Μέτρου της πιο πάνω Απόφασης είναι ο «Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»[1].

Το εν λόγω Μέτρο δημοσιοποιήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 19ης Απριλίου 2024, και θα τεθεί σε ισχύ μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button