Υγεία

Δεσμεύσεις για υγεία

Σημαντικές δεσμεύσεις στον τομέα της Υγείας μεταξύ των οποίων η δέσμευση για μείωση κατά 25% του κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας από μη μεταδοτικές ασθένειες συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου αλλά και η δέσμευση για βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας σε ό,τι αφορά τον καρκίνο μέσω και της ενίσχυσης των μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης, περιλαμβάνει η Δήλωση της Κύπρου την οποία υιοθέτησαν την Παρασκευή οι Υπουργοί Υγείας των μελών της Πρωτοβουλίας Μικρών Κρατών (ΠΜΚ) στο πλαίσιο της 10ης Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου ΠΜΚ που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Στο κείμενο που υιοθετήθηκε οι 11 χώρες μέλη της ΠΜΚ και τη Βόρεια Μακεδονία η ένταξη της οποίας στην Πρωτοβουλία επικυρώθηκε σήμερα, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για μια σχετική μείωση κατά 25% του κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας από μη μεταδοτικές ασθένειες και παράλληλα τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της φροντίδας σε ό,τι αφορά τον καρκίνο μέσω της ενίσχυσης των οδών έγκαιρης διάγνωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την κρίσιμη σημασία της ύπαρξης ισχυρών συστημάτων πριν από την εφαρμογή ή την επέκταση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ακόμη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την υγεία και την ευημερία των πολιτών τους και αμφισβητούν την ασφάλεια υγείας, τονίζοντας πως για τον σκοπό αυτό θα αναπτύξουν αυτόνομα ή ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια δράσης για την υγεία και το κλίμα, έως το 2026, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες της Διακήρυξη για το Κλίμα και την Υγεία που εγκρίθηκε στην 28η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, τις δεσμεύσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη της Έβδομης Υπουργικής Διάσκεψης για το Περιβάλλον και την Υγεία και τις δράσεις που προτείνει η Ομάδα Εργασίας για την Υγεία στην Κλιματική Αλλαγή.

Στο κείμενο σημειώνεται, επίσης, ότι η πρόκληση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των χωρών μελών της Πρωτοβουλίας συνεχίζει να υφίσταται και πως θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, καθώς πέντε από τις χώρες της ΠΜΚ δεν είναι μέλη της ΕΕ και δεν μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από τη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ για την Ευρώπη. Επ’ αυτού προτείνεται όπως τα κράτη μέλη εστιάσουν στην έλλειψη διαθεσιμότητας νέων και βασικών φαρμάκων και στο να αντιμετωπίσουν την περιορισμένη διαπραγματευτική τους ισχύ – που έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές αλλά και ελλείψεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, ζητήματα που αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για τα κράτη μέλη της Πρωτοβουλίας.

Η πρόσβαση σε φάρμακα για τον καρκίνο (ειδικά για τα παιδιά) και τις σπάνιες ασθένειες είναι ένας περαιτέρω τομέας ανισότητας που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΠΜΚ τονίζεται.

Στη Δήλωση της Κύπρου χαιρετίζεται  ακόμη η σύσταση του Συνασπισμού Εταίρων για την Υγεία και τον Τουρισμό, ο οποίος ιδρύθηκε από κοινού από το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2023. Όπως σημειώνεται, στον Συνασπισμό έχουν προσχωρήσει 24 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων έξι κρατών της ΠΜΚ.

Τα κράτη μέλη καλωσορίζουν τέλος τη Βόρεια Μακεδονία ως τη δωδέκατη χώρα μέλος της Πρωτοβουλίας.

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button