Κύπρος

Δεν χρειάζονται sms για εκκλησιασμό

Η μετάβαση στις λειτουργίες της Μεγάλης Βδομάδας από την 26η Απριλίου 2021 έως τη 2α Μαΐου 2021, εξαιρείται της υποχρέωσης για αποστολή μηνύματος SMS αναφέρεται σε διάταγμα, που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2021,

Noείται, σημειώνεται, ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας.
 
Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων, εξαιρουμένης της χρήσης από πρόσωπα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση, καθώς και για προπονήσεις μέχρι δύο προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, καθώς και εξαιρουμένης της λειτουργίας των υπαίθριων αγωνιστικών κολυμβητικών δεξαμενών, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Το διάταγμα αναφέρει ότι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών που φοιτούν σε προδημοτικές και νηπιαγωγεία ή τους παρέχεται φροντίδα σε βρεφοκομικούς σταθμούς, παιδικές λέσχες και Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών ή/και έχουν την φροντίδα παιδιών με αναπηρία, υποβάλλουν, για αξιολόγηση, αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για εξ’ αποστάσεως εργασία, όπου είναι εφικτό, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Εάν δεν επιθυμούν να  εκτελούν καθήκοντα εξ’ αποστάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους.
 
Νοείται, σημειώνεται ότι, μόνο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων μπορεί να αιτηθεί την εν λόγω άδεια, ανά πάσα στιγμή, με προτεραιότητα χορήγησης της εν λόγω άδειας στον γονέα/κηδεμόνα που δεν εργάζεται σε Ουσιώδη Υπηρεσία,».
 

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button